Chrome plain rectangular USB flash memory presentation box